Logo van Schieman Advocaten

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is in Nederland voor zowel werkgevers als werknemers inmiddels tot niet te ontwarren kluwen aan regelgeving verworden. Recht hebben en halen is daarbij zonder deskundige juridische bijstand inmiddels onmogelijk geworden. Al bijna 20 jaar staat ons kantoor zowel werkgevers als werknemer bij die kluwen te ontwarren en geschillen tot duurzame oplossing te brengen. Wij maken u wegwijs in het arbeidsrecht en halen uw recht!

HUURRECHT

Een misvatting is te veronderstellen dat het huurrecht alleen de (ver)huur van woonruimte omvat. Een evenzo belangrijk onderdeel betreft de (ver)huur van bedrijfsruimte. De wetsbepalingen van het huurrecht beogen hoofdzakelijk de opzegging van de huurovereenkomst, het wijzigen van de huurprijs en de onderhoudstoestand (gebreken) van het gehuurde te regelen. Ons kantoor staat reeds jaren vele particulieren en bedrijven met raad en daad bij die met het huurrecht in contact komen.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Huurrecht

Rechtsgebieden

mr. W.T.J. Schieman

mr. W. Tiggelaar

ADVOCATEN

RECHTSGEBIEDEN

VASTGOED- EN BOUWRECHT

De werkzaamheden van Schieman Advocaten op het gebied van het vastgoedrecht bestaan hoofdzakelijk uit het adviseren en zo nodig procederen naar aanleiding van koopovereenkomsten terzake van woningen en kantoorpanden alsmede geschillen binnen de Verenigingen van Eigenaren tussen eigenaren van appartementen of het bestuur namens de VvE en derden.

Het bouwrecht heeft betrekking op geschillen tussen aannemers of projectontwikkelaars en veelal de particuliere cliënten. Wij staan beide ‘kanten’ al jarenlang bij. Door kennis van beide kanten te hebben, lukt het vaak om een minnelijke regeling te sluiten om juist kostbare en tijdrovende procedures te vermijden.

ONDERNEMINGS-, CONTRACTEN- EN VERBINTENISSENRECHT

Particulieren en bedrijven weten ook voor hun ondernemingsgerelateerde juridische vragen (denk aan vragen over uw v.o.f., maatschap of BV’s), contracten (bijvoorbeeld koop- en  verzekerings- of dienstverleningsovereenkomsten) en verbintenissenrecht (denk aan onrechtmatige daad) de weg te vinden naar Schieman Advocaten. Het kantoor beschikt over ruime ervaring op deze rechtsgebieden, waardoor zij u met raad en daad kan bijstaan. Wij begeleiden, adviseren en zo nodig procederen met betrekking tot geschillen op deze rechtsgebieden.

MILIEU- EN ECONOMISCH STRAFRECHT

Eigenlijk is het milieu- en economisch strafrecht een mengeling van strafrecht en andere wetgeving, veelal van bestuursrechtelijk aard. Deze wetten kennen bepalingen die wanneer deze overtreden worden met een strafsanctie uit de Wet economische delicten bestraft worden, van forse geldboetes tot zelfs stillegging van het bedrijf dat de overtreding begaat. De impact van een strafrechtelijke veroordeling is groot. Daarom is het van belang u goed van rechtsbijstand te voorzien. Bij Schieman Advocaten bent u daarvoor in goede en vertrouwde handen.

VISSERIJRECHT

Van oudsher staat ons kantoor het bedrijfsleven in de visserij-, schaal- en schelpdiersector bij. De oprichter van het kantoor, John Schieman, was een van de weinigen in Nederland, die in dit vakgebied groot geworden is. Zijn kennis, betrokkenheid en werkwijze zet het kantoor onverminderd voort.

ECHTSCHEIDINGSRECHT VOOR ONDERNEMERS

Ondernemers die in een scheiding komen te verkeren krijgen dan niet alleen met het familierecht te maken maar ook met waardering van de onderneming, verdeling en verwerking van pensioenrechten opgebouwd in eigen beheer, huur- en leasezaken van de onderneming, belastingkwesties en vele andere aan de onderneming gelieerde kwesties, waarbij ontvlechting van de gewezen partner ten aanzien van de onderneming dient plaats te hebben. Hierbij is een goede samenwerking met de accountant en belastingadviseur van de ondernemer belangrijk.

Schieman Advocaten kan buigen over een jarenlange ervaring bij het verlenen van bijstand aan de scheidende ondernemer in samenwerking met de accountant en belastingadviseur van de ondernemer. Wij kunnen de diverse gevolgen van de scheiding voor de ondernemer in kaart brengen en alternatieven ontwikkelen om de financiële pijn te verzachten waarbij de onderneming zoveel mogelijk wordt ontzien.

Rechtsgebieden

MEDIATION

Mediation beoogt maatwerk voor geschiloplossing te bieden in plaats van een veelal langdurige en kostbare gerechtelijke procedure. Een succesvol verlopen mediation biedt vaker een structurele en stevige basis voor een nieuwe relatievorm tussen voormalige partners.

Mr. W. (Helma) Tiggelaar heeft zich in het bijzonder toegelegd op mediation tussen voormalige partners. Zij informeert en begeleidt betrokkenen bij het vinden van een oplossing voor geschillen die ontstaan bij scheiding, verbreking van een (samenlevings)relatie of bij het ontstaan van problemen rondom omgang / zorg en gezag.

Veelal zijn enkele gesprekken nodig om overeenstemming te bereiken. Mr. W. (Helma) Tiggelaar is als mediator tijdens de gesprekken onpartijdig en zij begeleidt beide partijen op zowel juridisch als relationeel gebied.  Daarbij worden de belangen van beide partijen bewaakt en de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Als de mediation slaagt, dan wordt de overeengekomen regeling in een overeenkomst vastgelegd.

Mr. W. (Helma) Tiggelaar is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars en als gecertificeerd registermediator aangesloten bij de Stichting Kwaliteit Mediators (voorheen het Nederlands Mediation Instituut). Regelmatig treedt zij op als mediator in zaken die worden doorverwezen door de rechtbank en het juridisch loket.

ECHTSCHEIDINGEN / BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP OF SAMENLEVINGSVERBAND

Een echtscheiding vormt een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de partners zelf en van hun directe omgeving. Niet alle partners die uit elkaar gaan, doorlopen hierbij hetzelfde traject.

Al bijna twintig jaar staat mr. W. (Helma) Tiggelaar partners bij in een echtscheidingssituatie, zowel als mediator en als advocaat in een gerechtelijke procedure. Zij adviseert de partners of een van hen over de keuze voor het scheidingstraject dat het beste bij hen past. Vervolgens informeert en begeleidt zij hen bij het zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van de scheiding.

FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht is zeer divers. Het betreft niet alleen echtscheidingen, maar ook bijvoorbeeld:

• beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsverband

• partner- en kinderalimentatie

• gezag

• zorg- en omgangsregelingen

• geschillen over het hoofdverblijf, schoolkeuze, verhuizing van een van de ouders

• het opstellen van een ouderschapsplan

• verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst.

• adoptie

• erkenning / vaststelling of ontkenning vaderschap

• bewind / mentorschap

• ondertoezichtstelling en / of uithuisplaatsing van de kinderen

JEUGD(STRAF)RECHT

Helaas kan een jongere om welke reden dan ook in aanraking komen met het recht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verdenking van een strafbaar feit, een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, maar ook wanneer hij / zij geconfronteerd wordt met een scheiding van zijn / haar ouders of een geschil met de ouders zelf heeft. In die situaties heeft de jongere het recht om gehoord te worden en onder omstandigheden zelfs een eigen toegang tot de rechter.

Helma Tiggelaar wil jongeren graag helpen om te worden gehoord. Zij luistert naar hen en vraagt naar hun mening. Zij geeft jongeren daarnaast informatie over hun rechten en plichten.

Vaak is het mogelijk om als jongere zonder of tegen lage kosten een advocaat in te schakelen.

Dus: Heb jij vragen of heb je hulp nodig bij een probleem? Zoek dan gerust contact met ons. Ons telefoonnummer is 0118 62 45 55 of anders per e-mail: wtiggelaar@schiemanadvocaten.nl.